Încetarea contractului

 Home / Încetarea contractului

Cazurile de încetare a contractului. Echipamente aflate în cutodie. Obligaţii restante.

Contractul încetează:

a) prin acordul partilor;

b) la expirarea duratei contractuale initiale sau prelungita cu conditia transmiterii unei notificari scrise din partea Beneficiarului cuprinzand intentia de neprelungire a Contractului cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 2 luni inainte de expirarea perioadei initiale/prelungite;

c) prin denuntare unilaterala efectuata in scris, si comunicata Operatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu un preaviz de minim 30 de zile inainte de data solicitata, in conditiile in care Beneficiarul nu inregistreaza fata de Operator datorii scadente si neachitate inclusiv accesorii; In cazul in care denuntarea se va face pe parcursul perioadei initiale contractuale asumate, Beneficiarul va fi obligat la plata cu titlu de despagubiri a contravalorii taxei de instalare a Serviciului si la contravaloarea abonamentului lunar pentru perioada ramasa pana la expirarea duratei initiale a Contractului.

d) de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata: 1. in cazul neactivarii Serviciului in termenul stabilit; 2.in cazul in care impotriva Beneficiarului s-a emis o sentinta privind deschiderea procedurii de insolventa; 3. in cazul in care Beneficiarul a incalcat in mod grav Limitele contractului astfel cum acestea sunt definite mai sus.

La incetarea contractului sau a Serviciului la una sau mai multe locatii, Beneficiarul va returna Operatorului toate echipamentele pe care acesta le-a instalat Beneficiarului pentru buna functionare a serviciului la toate locatiile sau doar la locatiile pentru care serviciul nu mai este functional, echipamente specificate in Anexa nr.1 sau in procesul-verbal de predare si care sunt proprietatea Operatorului. Daca la incetarea contractului, Beneficiarul nu returneaza echipamentele catre Operatorului, acesta din urma poate pretinde, iar Beneficiarul se obliga sa achite cu titlu de penalitate o suma egala cu contravaloarea echipamentelor predate in custodie si nereturnate.

Incetarea Contractului nu va produce efecte asupra obligatiilor restante ale partilor la data incetarii sau asupra obligatiilor care supravietuiesc prin natura lor incetarii Contractului. Incetarea/suspendarea funizarii serviciilor va putea fi notificata in prealabil Beneficiarului prin orice mijloc de comunicatie.