Contractul de servicii

 Home / Legislatie interna / Contractul de servicii

Acesta este contractul nostru standard, impreuna cu Conditiile Generale de furnizare ale serviciului si Anexele cu privire la preturi si cerintele minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii

CONTRACT NR. _____/_________

 

  

              Art.1.  PARTILE CONTRACTANTE

 

           TRANS TEL SERVICES SRL înregistratã la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8093/1998, CUI nr. 10917060, cu atribut fiscal R, cu sediul social în Bucuresti, str. Biharia, nr. 67-77, Sector 1, telefon 5991100 si fax 5992222, cont IBAN : RO98BRMA0720034245600000, deschis la BANCA ROMANEASCA – suc. Baneasa, reprezentatã legal de dl. Catalin CATOIU – Director General, în calitate de Operator de Servicii de Telecomunicatii, conform Certificatului Tip de Furnizor de Retele si Servicii de Comunicatii nr. SC-DEASRH-29120 din data de 27.09.2010, denumita in continuare OPERATOR   

 

                                                              si

            S.C. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________  înregistratã la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J­­___________, CUI nr. ___________ si atribut fiscal R, cu sediul social în______________________ _______________________________________, telefon _________, fax _________, cont IBAN : __________________________________________________, deschis la ________________________________ reprezentatã legal de dl. _________________ – ___________________, in calitate de utilizator al serviciilor de telecomunicatii puse la dispozitie de OPERATOR, denumita mai jos BENEFICIAR,

 

Adresa de facturare (daca difera de domiciliu/sediul social): Str…………………………………………….……….. nr ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……., localitate …………………………, Cod postal ………………, Sector/Judet……………………………, Persoana de contact: Dl/Dna……………………………………, Tel …………………….., e-mail:………………………………….

 

au convenit la incheierea prezentului Contract in baza actelor emise de A.N.C.OM si in conformitate cu O.U.G. nr. 79/2002, O.G. nr. 34/2002, cu privire la accesul la retelele publice si la infrastructura asociata, precum si la interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002.

Fiecare separat ca “Partea” si impreuna ca “Partile”

 

Art.2.  DATE PRIVIND SERVICIUL TELEFONIC

 

            Art.2.1   Serviciul telefonic contractat consta in interconectarea BENEFICIARULUI la reteaua de telecomunicatii a OPERATORULUI si furnizarea catre acesta a serviciilor selectate din Anexa 1.

 

            Art.2.2 Modalitatea de realizare a interconectarii consta in acordarea accesului BENEFICIARULUI de catre OPERATOR in reteaua sa de telefonie, printr-un circuit de legatura (fibra optica sau cupru).

 

            Art.2.3  Termenul de realizare a acestei conexiuni este de 5(cinci) zile lucratoare de la semnarea prezentului Contract.

 

Contractul intră în vigoare de la data încheierii lui.

 

Incheiat astăzi …………………….. cu acordul ambelor părţi, în două exemplare.

 

 

 

            BENEFICIAR                                                                        OPERATOR

 

        _________________                                                            __________________

 

 

 

    Conditiile Generale de furnizare ale serviciului Trans Tel Services

 

 

 

1.     1.       TITLURI –DEFINITII

 

                Titlutile articolelor prezentului contract si ale anexelor sunt utilizate pentru facilitarea intelegerii si nu explica in nici un mod si nici nu modifica intelesul sau interpretarea termenilor.  In caz de incertitudine cu privire la termenii utilizati, acestia se interpreteaza in conformitate cu legislatia nationala si comunitara in vigoare.

 

“Abonament” reprezinta o taxa lunara specificata in Anexa de Tarife si Servicii care trebuie achitata de Beneficiar pentru a utiliza Serviciile Trans Tel Services.

 

 “Anexa de tarife si servicii” reprezinta Anexa nr. 1 la prezentul contract continand Serviciul solicitat, Solutiile de conectare, Echipamentele, Tarife aplicabile Serviciului solicitat, etc;

 

“Anexa privind cerintele minimale pentru furnizarea serviciului de telefonie ” reprezinta Anexa nr. 2 la prezentul contract continand indicii de calitate respectati de Operator.

 

“Contract” reprezinta documentul contractual standard constand in: prezentele Conditii generale inclusiv prima pagina, ce reprezinta contractul cadru de prestare a serviciilor Trans Tel Services la care sunt atasate constituind parte integranta din Contract, Anexa nr.1, Anexa nr. 2 precum si orice alte documente avand caracter contractual semnate concomitent sau ulterior incheierii Contractului cu Beneficiarul, inclusiv orice documente, comenzi  transmise in scris Trans Tel Services de catre Beneficiar;

 

“Date cu caracter personal” informatiile referitoare la Beneficiarul persoana fizica prevazute de legislatia in vigoare;

 

“Echipament”  reprezinta echipamentul prin intermediul caruia Beneficiarul utilizeaza Serviciul si care poate fi proprietatea Operatorului si comercializat sau predat in custodie Beneficiarului sau poate fi proprietatea Beneficiarului;

 

“Euro” reprezinta Moneda Unica Europeana.

 

“Serviciul” reprezinta oricare sau mai multe din serviciile furnizate de Operator care cuprinde cu titlu exemplificativ  servicii si/sau produse de telefonie, servicii si/sau produse acces Internet, servicii Info Center, linii inchiriate , precum si orice alte servicii disponibile la un moment dat (servicii operationale precum instalari, configurari /reconfigurari, reactivari, suspendari, depanari software etc.) si detaliate in oferta Trans Tel Services.

 

“Tarife” reprezinta taxele si/sau tarifele pentru Serviciile solicitate cuprinse in Anexa nr.1 care pot include tarife instalare, tariful de abonament lunar pentru oricare din Serviciul furnizat.

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 

            Art.2.1. Obiectul Contractului consta in interconectarea BENEFICIARULUI la reteaua de telecomunicatii a OPERATORULUI si furnizarea catre acesta a serviciilor selectate din Anexa 1.

 

            Art.2.2. Modalitatea de realizare a Obiectului Contractului, consta in acordarea accesului BENEFICIARULUI la reteaua OPERATORULUI, printr-un circuit de legatura (fibra optica sau cupru). Termenul de realizare a acestei conexiuni este de 5(cinci) zile lucratoare de la semnarea prezentului Contract.

 

 

 

            3. DECONTAREA TRAFICULUI si  MODALITATILE DE PLATA

 

 

            Art.3.     Decontarea traficului aferent fiecarui segment de comunicatie.

 

            Art.3.1. Traficul decontabil intre partile semnatare ale Contractului este traficul generat de catre BENEFICIAR prin infrastructura de nod de telecomunicatii a OPERATORULUI. Traficul efectuat de catre BENEFICIAR, va putea fi vizualizat on-line, prin accesarea paginii de web, fara costuri suplimentare.

 

            Art.3.2. Pentru valoarea traficului decontabil si a abonamentelor, OPERATORUL va emite facturi catre BENEFICIAR, facturi ce vor fi achitate in termenul de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii lor. Valoarea totala a facturilor este data de abonamentul lunar si traficul decontabil raportat, inmultit cu valorile specificate si agreate in Anexa 1, calculul fiind efectuat in raport cu cursul de referinta LEU/EURO din ziua facturarii.

 

            Art.3.3. Factura se va emite la sfarsitul lunii in curs iar suma totala facturata lunar va fi suma aferenta abonamentelor si traficului efectuat in acea luna, serviciile suplimentare fiind facturate dupa caz.

 

            Art.3.4. Plata trebuie efectuată în contul bancar specificat pe factură sau dupa caz, la casieria OPERATORULUI. Plăţile care vor fi făcute în contul bancar indicat, vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de următoarele referinţe : numele BENEFICIARULUI şi numărul si data facturii, data efectuarii platii, etc.

 

            Art.3.5. Orice reclamaţie sau contestatie privind facturile şi în special cele privind costul convorbirilor, vor fi trimise prin scrisoare cu confirmare de primire către OPERATOR dar nu mai târziu de 10(zece) zile de la data emiterii facturii în cauză. La expirarea acestei perioade, suma din factura expediată, se consideră irevocabil acceptată la plată. Reclamaţia nu exonerează BENEFICIARUL de obligaţiile sale de plată.

 

            Art.3.6. BENEFICIARUL ce reclamă că nu a intrat in posesia facturii, nu este exonerat de la plata sumei indicate de către OPERATOR. La cerere, acesta va primi o copie a facturii.

 

            Art.3.7. La expirarea termenului de 15(cincisprezece) zile prevăzut la Art. 4.2., în caz de neplată, BENEFICIARUL este pus de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea nici unei alte formalităţi prevăzuta de lege. De la data punerii sale în întârziere de plata, BENEFICIARUL va datora OPERATORULUI, penalităţi de întârziere in cuantum de 0,15% (zerovirgulacincisprezecelasuta) din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare de la expirarea termenului mentionat. Suma cumulată a penalităţilor datorate va fi inclusă în factura din luna următoare. Penalitatile de intarziere pot depasi cuantumul obligatiilor neexecutate la scadenta. Intr-o astfel de situatie, din sumele incasate de la BENEFICIAR, se vor acoperi prioritar penalitatile si apoi serviciile facturate aferente Contractului, in ordinea vechimii lor.

 

            Art.3.8. În cazul neachitarii sumei facturate in termen de 30(treizeci) de zile de la emiterea facturii, servicul se suspendă, iar în cea de a 45-a(patruzecisicinci) zi se desfiinţează.     Neachitarea facturilor scadente in termen de maxim 60 (saizeci) de zile transforma prezentul Contract in titlu executoriu.

 

            Art.3.9. Plata cu întârziere, în mod repetat, a sumelor datorate şi care determină trimiterea unor somaţii de plată BENEFICIARULUI, va determina suportarea de către acesta a costurilor rezultate din procedura susmenţionată.

 

            Art.3.10. In cazul in care valoarea totala rezulta intr-o suma cu zecimale, aceasta, se va rotunji la valoarea mai apropiata crescatoare sau descrescatoare a zecimalei a doua.

 

            Art.3.11. Atunci când consideră că suma datorata o justifică, OPERATORUL poate să trimită facturi intermediare.

 

            Art.3.12. Se pot aplica aditional, cu caracter temporar sau permanent, independent de OPERATOR, eventuale taxe guvernamentale, locale, sau cele dispuse de organismele de supraveghere si control in Comunicatii.

 

            Orice modificari aparute in legislatia Romaniei care ar afecta direct sau indirect valoarea abonamentelor si a serviciilor (taxe, reasezari preturi, normative, etc.) vor schimba automat preturile abonamentelor si serviciilor prestate de catre OPERATOR.

 

 

                4. DURATA CONTRACTULUI

 

               Art. 4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre Beneficiar si Operator si poate inceta in conditiile prevazute in cuprinsul acestuia.

 

               Art. 4.2. Contractul se va considera incheiat pe o durata de un  (1) an denumita perioada initiala (sau oricare alta perioada mentionata in Contract) si se va prelungi automat pe perioade successive, egale cu perioada initiala, cu exceptia cazului in care Beneficiarul ii notifica Operatorului intentia sa de a nu mai continua Contractul la expirarea duratei initiale/perioadei succesive, in conditiile contractului.

 

              Art. 4.3. Serviciul se activeaza intr-un interval de pana la 21 de zile de la data semnarii Contractului, in functie de Serviciul solicitat.

 

 

               5. OBLIGATIILE PARTILOR

 

 Art. 5.1. Obligatile OPERATORULUI :

 

Art.5.1.1. Sa asigure accesul rutat si comutat al apelurilor pe ruta si/sau numerotatia alocata BENEFICIARULUI.

 

Art.5.1.2. Sa asigure si sa respecte calitatea serviciului oferit conform Deciziei nr.138 emisa de catre ANCOM,, privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, precum si indicatorii minimali de calitate pentru convorbiri locale, nationale si internationale, acestia fiind prezentati in Anexa 2.

 

Art.5.1.3.  Sa inregistreze si sa masoare traficul generat de serviciile alocate.

 

Art.5.1.4. Sa asigure conditiile optime de functionare a legaturilor create intre nodul OPERATORULUI si echipamentele BENEFICIARULUI.

 

Art.5.1.5. Sa raspunda prompt solicitarilor trimise de catre BENEFICIAR si sa remedieze eventualele defectiuni survenite din culpa sa in maxim 48 (patruzecisiopt)ore.

 

Art.5.1.6. OPERATORUL are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie la punctele fixe si, in caz de perturbare grava a functionarii retelei sau in caz de forta majora, disponibilitatea retelei publice de telefonie la punctele fixe.

 

Art.5.1.7. OPERATORUL trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura in mod neintrerupt posibilitatea efectuarii de apeluri de urgenta (salvare, politie, pompieri si 112 – numar international de urgenta).

 

Art.5.1.8. Sa ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate garantarii securitatii serviciului si a retelei impotriva accesului neautorizat.

 

Art.5.1.9. Sa informeze BENEFICIARUL si ANCOM, in situatia in care va lua la cunostinta despre aparitia unui risc special de incalcare a securitatii retelei prin intermediul careia furnizeaza serviciul.

 

Art.5.1.10. Sa asigure posibilitatea facturarii detaliate pe luna in curs si sa asigure in mod gratuit restrictionarea selectiva a initierii de apeluri de un anumit fel sau catre anumite tipuri de numere.

 

Art.5.1.11. OPERATORUL nu poate fi ţinut răspunzător, fiind exonerat de orice răspundere, în cazul funcţionării defectuoase sau a întreruperii serviciului, la un moment dat, din cauze care nu îi sunt imputabile, având doar obligaţia de a depune toate diligienţele în vederea repunerii sistemului în funcţiune, în cel mai scurt timp, in parametrii optimi.

 

Art.5.1.12. OPERATORUL nu este răspunzător pentru folosirea incorectă a serviciului de către BENEFICIAR şi nici pentru funcţionarea defectuoasă a aparaturii acestuia.

 

Art.5.1.13. OPERATORUL nu este răspunzător pentru conţinutul apelurilor, a mesajelor si nici pentru daunele pe care acestea le-ar putea provoca si nici pentru serviciile si facturările oferite de terţe părţi prin serviciul său.

 

 

 

            Art.5.2. Obligatiile BENEFICIARULUI :

 

Art.5.2.1. Sã anunte OPERATORUL in vederea inceperii lucrarilor specifice, cu cel putin 2(doua) saptamani in avans, in cazul ca acestea se impun.

 

Art.5.2.2. BENEFICIARUL va asigura si va permite neconditionat accesul OPERATORULUI in locatia unde se vor monta echipamentele necesare furnizarii serviciilor.

 

Art.5.2.3. Sã punã la dispozitia OPERATORULUI, daca este cazul, spatiile necesare instalãrii echipamentelor de telecomunicatie, a fibrei optice si cablajului, in conformitate cu specificatiile lucrarilor de instalare.

 

Art.5.2.4. Sa achite valoarea traficului la termenul si in conditiile stabilite in prezentul Contract.

 

            Art.5.2.5. BENEFICIARUL nu va modifica sau altera in nici un fel echipamentele de telecomunicatii necesare furnizarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract amplasate de OPERATOR in regim de colocare in spatiul pus la dispozitie de BENEFICIAR (spatiu administrat / proprietate)si nu va intreprinde nici o actiune care ar putea afecta negativ calitatea acestora, nu va modifica sau sterge inscrisurile de pe echipamente si nu va permite cele mentionate nici altor persoane, in afara celor autorizate de OPERATOR.

 

Art.5.2.6. BENEFICIARUL nu va atasa nici un echipament sau alt dispozitiv direct sau indirect la echipamentele montate si nici nu va permite altor persoane aceasta.

 

Art.5.2.7. BENEFICIARUL nu va instala nici un echipament sau alt dispozitiv care ar fi capabil sa transmita si/sau sa receptioneze orice mesaj sau comunicatie, exceptand cazul in care exista aprobarea OPERATORULUI.

 

Art.5.2.8. Daca se va impune alimentarea cu energie electrica pentru furnizarea serviciului in locatia BENEFICIARULUI, acesta va asigura alimentarea in locul si la voltajul indicat de OPERATOR si va mentine aceasta alimentare 24 ore pe zi, 365(366) zile pe an. Furnizarea energiei electrice se va efectua pe cheltuiala BENEFICIARULUI.            

 

            Art.5.2.9. Sa nu foloseasca serviciile furnizate de OPERATOR pentru orice scop ilegal. Responsabilitatea faţă de OPERATOR şi terţe părţi privind utilizarea serviciului, revine în întregime titularului de Contract, indiferent de utilizatorul final şi indiferent de starea tehnică sau caracteristicile aparaturii folosite de catre BENEFICIAR pentru a accesa serviciul.

 

Art.5.2.10. Pentru eventualele deranjamente si informatii cu privire la serviciile de intretinere a retelei si a tarifelor aferente, BENEFICIARUL se va adresa la Dispeceratul OPERATORULUI la telefonul si/sau faxul mentionate in preambulul Contractului sau va accesa site-ul www.tts.ro.

 

            Art.5.2.11. Sa anunte OPERATORUL despre orice schimbari survenite in denumirea BENEFICIARULUI, a adresei/adreselor sau a numerelor de telefon si/sau unde este cazul, cartea de credit sau contul bancar utilizat.

 

 

            6. DREPTURILE PARTILOR

 

 

 

            Art.6.1. Drepturile OPERATORULUI :

 

            Art.6.1.1. OPERATORUL îşi rezervă dreptul de a putea solicita oricărui potenţial BENEFICIAR, crearea unui fond de garanţie sau să prezinte o garanţie bancară, înainte de confirmarea abonamentului. Clienţilor existenţi li se poate solicita deschiderea unui fond de garanţie sau prezentarea unei garanţii bancare, în următoarele condiţii :

 

            –  în situatia repetatelor întârzieri în efectuarea plăţilor datorate către OPERATOR.

 

            –  în situaţiile in care se justifica o îndoială legată de solvabilitatea BENEFICIARULUI.

 

            In cazul în care fondul de garanţie nu este depus la data solicitată, cererea de abonament va fi refuzată sau abonamentul va fi anulat în mod automat, clientul nefiind îndreptăţit la nici o compensaţie. Suma plătită sub formă de fond de garanţie sau garanţia bancară nu este purtătoare de dobândă şi va fi returnată clientului în cel mult 2 (doua) luni de la expirarea Contractului, cu condiţia inexistenţei oricărei alte divergenţe, litigiu, sau a vreunei sume datorate de BENEFICIAR, OPERATORULUI.

 

Art.6.1.2. Sa respinga, pentru ratiuni legale, solicitarea de alte servicii ce contravin sau sunt incompatibile cu serviciile asigurate prin prezentul Contract, in conformitate cu Anexa 2. 

 

Art.6.1.3. In conditiiile in care OPERATORUL ar putea sa fie determinat de necesitatea de a aplica reconfigurari ale transelor de numerotatie pe care le are alocate, va notifica BENEFICIARUL in termen de maximum 5 (cinci) zile, dupa caz, in functie de natura determinarii (1. Oficiala – primita de la organismele abilitate in telecomunicatii; 2. Interna – in caz de reorganizare sau reconfigurare a retei proprii de telcomunicatii). In cazul in care modificarea numerotatiei se va produce din cauze interne (reorganizari ale retelei, etc), OPERATORUL se obliga sa acorde BENEFICIARULUI asistenta tranzitorie la schimbarea de numerotatie pentru o perioada de cel putin 3(trei) luni de la data operarii schimbarii.

 

Nota : asistenta tranzitorie va include pastrarea numerelor in paralel pentru cel putin 45 (patruzecisicinci) de zile a celor doua numerotatii, iar dupa cele 45 zile, in functie de optiunile BENEFICIARULUI se vor mentine active anunturi (promptere) vocale informative.

 

Art.6.1.4. Sa prezinte BENEFICIARULUI costul abonamentelor de acces, tarifele la zi pentru convorbiri telefonice (Anexa 1). Abonamentele de acces si tarifele pentru convorbiri sunt stabilite si ajustate in relatie cu contractele de interconectare si tarifele publicate de catre operatorii de comunicatii fixe si mobile. Abonamentele de acces si tarifele pentru convorbiri telefonice vor fi cel mult egale cu acelea utilizate si publicate pentru utilizatori de operatorii de comunicatii fixe si mobile; exceptie fiind numai abonamentele de acces la serviciile personalizate si/sau proprii OPERATORULUI.

 

            Tarifele ce vor suferi modificari vor fi notificate in scris BENEFICIARULUI intr-un termen de cel putin 5(cinci) zile de la publicarea oficiala a acestora. Noile tarife nu vor intra insa in vigoare mai devreme de 2(doua) saptamani de la data primirii notificarii de catre BENEFICIAR.

 

Art.6.1.5. Sa blocheze traficul catre sau dinspre anumite tari, coduri de tara, orase, coduri de oras, centrale telefonice locale, grupuri sau statii telefonice individuale, sau convorbiri pe baza unor coduri de acces, oricand OPERATORUL considera necesar pentru a preveni: a) folosirea ilegala a serviciului ; b) neplata serviciului ; c) folosirea serviciilor fara respectarea prezentului Contract ; d) blocarea retelei sau degradarea serviciilor oferite catre BENEFICIAR.

 

Art.6.1.6. In cazurile de forţă majoră ce au ca urmare probleme de ordin tehnic, OPERATORUL are dreptul să suspende serviciul, fără înştiinţare şi drepturi de compensare.

 

            Art.6.1.7. În caz de suspendare a serviciului, cu exceptia situatiei aratate la Art.6.1.6., toate costurile suspendării (deconectarea şi reconectarea serviciului) vor fi suportate de BENEFICIAR, separat de plata tuturor celorlalte obligaţii ce decurg din executarea prezentului Contract.

 

Art.6.1.8. OPERATORUL are dreptul să cesioneze integral sau parţial drepturile şi obligaţiile sale unei terţe părţi, fără a fi ţinut să solicite consimţământul BENEFICIARULUI şi fără ca acesta din urmă să aibă dreptul la compensaţii de orice natură. OPERATORUL are obligaţia să se asigure că cesionarea nu afectează negativ drepturile şi obligaţiile contractual stabilite cu BENEFICIARUL, aşa cum au fost prevăzute în prezentul Contract.

 

            Art.6.1.9. La data incetarii contractului din orice cauza, BENEFICIARUL este obligat sa permita neconditionat OPERATORULUI ridicarea echipamentelor de telecomunicatie, a fibrei optice si a cablajului si in general a oricaror alte bunuri apartinand/detinute cu orice titlu OPERATORULUI, instalate/montate de acesta in spatiile puse la dispozitie de BENEFICIAR.           In acest sens, OPERATORUL este indreptatit sa intre in orice incapere/spatiu in care se afla bunurile sale si sa reintre in posesia lor.

 

Reposesia bunurilor va putea fi facuta fie direct de OPERATOR prin mijloace proprii sau de reprezentantii delegati ai acestuia, fie prin intermediul executorului judecatoresc sau organelor de politie, de oriunde s-ar afla acestea. Reposesia se va putea face atat in prezenta cat si in lipsa BENEFICIARULUI sau a prepusilor acestuia, cu sau fara consimtamantul acestora.

 

                        In cazul in care reposesia va avea loc in lipsa BENEFICIARULUI, aceasta va avea loc in prezenta unor terte persoane, lucru ce se va consemna intr-un proces-verbal de reposesie. In orice caz OPERATORUL va avea dreptul sa solicite daune suplimentare.

 

 

 

            Art.6.2. Drepturile BENEFICIARULUI :

 

            Art.6.2.1. Sa renunte la serviciile oferite de OPERATOR, daca intr-un interval de 30(treizeci) de zile, calculat de la data incheierii Contractului nu îi sunt respectate conditiile minimale de calitate impuse de normele ANRC conform Anexei 2.

 

            Art.6.2.2. BENEFICIARUL poate să cesioneze drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul Contract numai cu acordul OPERATORULUI. După obţinerea acordului acestuia, BENEFICIARUL se angajează să semneze un act de transfer al serviciului. Acest act şi un nou abonament trebuie să fie semnate de către noul client, care acceptă implicit să respecte condiţiile stipulate prin prezentul Contract.

 

            7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 

 

 

            Art.7. OPERATORUL nu va fi responsabil pentru :

 

Art.7.1. Intarzierea instalarii facilitatilor de care dispune OPERATORUL sau inceperea / intreruperea serviciului.

 

Art.7.2. Pentru pierderi asociate cu comandarea, instalarea, incetarea, intretinerea, reparatia, intreruperea sau reinitierea oricaror servicii sau facilitati oferite de catre OPERATOR.

 

Art.7.3. In cazul rutarii apelurilor de la OPERATOR catre serviciile de securitate publica (salvare, politie, pompieri, 112), raspunderea OPERATORULUI se limiteaza la pagubele materiale mai mici de 3.000 (treimii) LEI, solicitate si dovedite ca fiind rezultatul direct al actiunii OPERATORULUI sau a incapacitatii acestuia de a ruta apelul.

 

Art.7.4. In cazul in care exista omisiuni sau erori in transmisia de date, informatii sau continut, furnizat in legatura cu un serviciu, raspunderea OPERATORULUI se limiteaza la pagubele materiale mai mici de 3.000 (treimii) LEI, solicitate si dovedite ca fiind rezultatul legaturii sale cu respectivele date, informatii sau continut.

 

Art.7.5. OPERATORUL nu este responsabil pentru orice pierdere sau distrugere indirecta, speciala, incidentala, consecventiala, exemplara sau punitiva, de orice fel, incluzand pierderea de profit ca rezultat al oricarui act sau omisiuni in performanta sa, conform prezentului Contract.

 

Art.7.6. Pentru orice pretentii generate de orice act intentional sau omisiune a BENEFICIARULUI sau a altor persoane autorizate de catre BENEFICIAR sa utilizeze serviciul in conexie cu orice serviciu furnizat de OPERATOR.

 

Art.7.7. OPERATORUL nu va fi responsabil pentru actele si/sau omisiunile oricarei alte societati (operatori), implicate in desfasurarea serviciilor.

 

 

           

 

            8. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI

 

 

 

            Art.8.1. Politica OPERATORULUI este sa nu vanda sau sa inchirieze informatii despre clientii sai companiilor neafiliate sau altor organizatii. Daca in viitor OPERATORUL va decide sa cedeze informatii numitelor entitati, va notifica clientii, oferindu-le posibilitatea sa opteze pentru a le oferi sau nu.

 

Art.8.2. Cu toate acestea, prin semnarea acestui contract, BENEFICIARUL declara ca este de acord cu publicarea datelor sale de identificare (precum dar nu limitat la nume, sigla) in campaniile publicitare ale OPERATORULUI, si a situatiei de neplata in care s-ar afla, in massmedia locala si nationala, in cazul in care nu isi achita obligatiile financiare prevazute in contract.

 

            Art.8.3. Conform actualei legislatii, numarul de telefon al BENEFICIARULUI (partea apelanta) poate fi dezvaluit partii apelate daca aceasta are capabilitate de identificare, aceasta facilitate fiind oferita de centralele locale iar pentru a o obtine sau anula, va rugam sa contactati societatea de telefonie locala.

 

 

 

            9. INCETAREA CONTRACTULUI

 

 

 

Art.9.1 Prezentul contract inceteaza:

 

a) prin acordul partilor;

 

b) la expirarea duratei contractuale initiale sau prelungita cu conditia transmiterii unei notificari scrise din partea Beneficiarului cuprinzand intentia de neprelungire a Contractului cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 2 luni inainte de expirarea perioadei initiale/prelungite;

 

 c) prin denuntare unilaterala efectuata in scris, si comunicata Operatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu un preaviz de minim 30 de zile inainte de data solicitata, in conditiile in care Beneficiarul nu inregistreaza fata de Operator datorii scadente si neachitate inclusiv accesorii; In cazul in care denuntarea se va face pe parcursul perioadei initiale contractuale asumate, Beneficiarul va fi obligat la plata cu titlu de despagubiri a contravalorii taxei de instalare a Serviciului si la contravaloarea abonamentului lunar pentru perioada ramasa pana la expirarea duratei initiale a Contractului.

 

d) de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata: 1. in cazul neactivarii Serviciului in termenul stabilit; 2.in cazul in care impotriva Beneficiarului s-a emis o sentinta privind deschiderea procedurii de insolventa; 3. in cazul in care Beneficiarul a incalcat in mod grav Limitele contractului astfel cum acestea sunt definite mai sus.

 

Art.9.2 La incetarea contractului sau a Serviciului la una sau mai multe locatii, Beneficiarul va returna Operatorului toate echipamentele pe care acesta le-a instalat Beneficiarului pentru buna functionare a serviciului la toate locatiile sau doar la locatiile pentru care serviciul nu mai este functional, echipamente specificate in Anexa nr.1 sau in procesul-verbal de predare si care sunt proprietatea Operatorului. Daca la incetarea contractului, Beneficiarul nu returneaza echipamentele catre Operatorului, acesta din urma poate pretinde, iar Beneficiarul se obliga sa achite cu titlu de penalitate o suma egala cu contravaloarea echipamentelor predate in custodie si nereturnate.

 

Art.9.3 Incetarea Contractului nu va produce efecte asupra obligatiilor restante ale partilor la data incetarii sau asupra obligatiilor care supravietuiesc prin natura lor incetarii Contractului. Incetarea/suspendarea funizarii serviciilor va putea fi notificata in prealabil Beneficiarului prin orice mijloc de comunicatie.

 

Art.9.4 In cazul denuntarii unilaterale a contractului sau in cazul cesiunii la initiativa Beneficiarului in cursul perioadei minime contractuale, Beneficiarul va plati o suma reprezentand valoarea abonamentului inmultita cu numarul de luni ramase pana la expirarea perioadei minime contractuale.

 

 

10. NOVAREA CONTRACTULUI

 

 

 

           Art.10.1. Beneficiarul nu are dreptul sa noveze, total sau partial, drepturile si obligatiile rezultand din prezentul contract, fara acordul scris prealabil al Operatorului. Lipsa acordului scris se considera refuz de a consimti la novarea, totala sau partiala, a drepturilor sau obligatiilor contractuale. In cazul novatiei Contractului atat vechiul cat si noul Beneficiar raspund solidar pentru indeplinirea obligatiilor contarctuale.

 

 

 

11. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 

 

 

Art.11.1 Modificarea contractului. Cu exceptia situatiilor expres prevazute in contract, modificarea acestuia se va face prin act aditional.

 

Art.11.2 Schimbarea locatiei. In cazul in care Beneficiarul doreste schimbarea locatiei pentru Serviciul furnizat, va notifica in acest sens Operatorul. Cu acordul prealabill al Operatorului, se va incheia un act aditional la contract care va cuprinde noua locatie, termenul de instalare si tarifele aferente. Beneficiarul este de acord cu plata abonamentului pentru perioada cuprinsa intre dezinstalarea serviciului de la locatia veche pana la data la care serviciul este furnizat  la noua locatie.

 

 

            12. COMUNICARI

 

 

 

Art.12.2 Toate comunicarile ce urmeaza a fi transmisa de catre Operator in baza prezentului Contract, inclusiv cele legate de modificarea tarifelor, vor fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin unul sau mai multe din urmatoarele mijloace: e-mail, factura, posta, mass-media sau un alt mijloc care permite ajungerea informatiei la Beneficiar.

 

 

 

Art.12.2 Exceptând cazurile reglementate expres în alt mod, toate notificările şi comunicările vor fi făcute în scris şi trimise recomandat prin poştă la adresele mentionate in preambulul Contractului.

 

 

 

            13.FORTA MAJORA

 

 

 

            Art.13. Ambele pãrti vor fi exonerate de orice rãspundere în caz cã prevederile Contractului nu vor putea fi respectate ca urmare a unui caz de fortã majorã asa cum este definita aceasta in legislatia civila romana.

 

 

            14. LITIGII

 

 

 

            Art.14.1. Litigiile nascute din prezentul Contract sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

 

            Art.14.2. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest Contract se vor solutiona in drept cu aplicarea legilor romane, de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii sau de catre instantele competente romane de pe raza sediului OPERATORULUI.

 

            15. REZILIEREA CONTRACTULUI

 

 

 

            Art.15. Neindeplinirea in tot sau in parte de catre una din partile contractante a obligatiilor sale contractuale duce la rezilierea prezentului Contract. Rezilierea acestuia nu va avea efect asupra obligatiilor scadente existente intre parti.

 

  

            16. CLAUZE FINALE

 

 

 

            Art.16.1. In cazul in care Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii va solicita modificarea sau neaplicarea Contractului, partile vor hotara de comun acord, prin act aditional, cu privire la o astfel de modificare sau incetare a Contractului.

 

            Art.16.2. Prezentul Contract a fost citit şi conţinutul său acceptat de părţile contractante care l-au semnat ca reflectând în întregime intenţiile lor si a fost întocmit în douã exemplare, astazi ___/_________/_____, câte unul pentru fiecare parte semnatara.

 

 

 

            BENEFICIAR                                                                        OPERATOR

 

        _________________                                                            __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ANEXA 1 la CONTRACT Nr._____/__________

 

 

 

            I. SERVICII

 

 

 

            1. Servicii de Retea :

 

              a) Servicii Digitale Comutate – ISDN / E1 – fibra optica.

 

              b) Servicii Analogice Comutate – conectare directa pe circuit de cupru.

 

              c) Servicii Voice over IP – transmisie de voce pe suport Internet.

 

            Aceste servicii permit efectuarea de comunicatii telefonice tip voce si/sau

 

            date, in local, national si international.

 

 

 

                2. Servicii Suplimentare :

 

                  a) Serviciul Alocare de Numerotatie (599xxxx ; 499xxxx ; 0800080xxx).

 

                  b) Serviciul Acces si Transport – punerea la dispozitie a retelei.

 

                  c) Serviciul Numere Verzi – serviciu gratuit pt. apelantii Beneficiarului.

 

                  d) Serviciul Carrier Selection – cu preselectarea codului de operator.

 

                  e) Serviciul Virtual PBX (< 32 linii) – in vecinatatea nodului de operare.

 

              f) Serviciul cu Valoare Adaugata – numere virtuale de forma 0900.090.xxx/14xx

 

               

 

            II. TAXE INSTALARE SERVICII

 

 

 

            1. Taxa instalare Flux Digital E1 Euro ISDN…………………500 Euro/flux     

 

2. Taxa instalare posturi telefonice………………………………….7 Euro/linie      

 

     din care taxa de numerotatie………………………………………..2 Euro/ numar

 

             ___ linii x  2 Euro  = _____Euro

 

            3. Telefon digital optic…………………………………………………..190 Euro/buc

 

                                                 ___buc.x 190 Euro = _____Euro

 

                        4. Telefon Concorde………………………………………….15 Euro/buc

 

                                                             ___buc.x  15 Euro  = _____Euro

 

 

 

    III. LISTA DE ABONAMENTE

 

 

 

          1. Abonamente (abonament si service)

 

a)      Flux E1 EURO ISDN……………………………………………..90 Euro/flux

 

                                                            ___ Flux x 90 Euro  = _____Euro

 

b)     linie analogica cu numar alocat :    

 

 

Numar posturi

Abonament lunar

Service si alocare numar

1

3 Euro

1.00 Euro/luna

2 ¸ 49

2.5 Euro

1.00 Euro/luna

> 49

2 Euro

1.00 Euro/luna

 

                       ___ posturi x ____Euro = _____Euro

 

 c)   linie digitala :                 

 

           

 

Numar posturi

Abonament lunar

Service si alocare numar

1

7 Euro

1 Euro / luna

2 ¸9

6 Euro

1 Euro/ luna

> 9

4 Euro

1 Euro / luna

 

       ___ posturi x ____Euro = ______Euro

 

 

 

             d)  linie analogica simpla (numai cu numar interior)…………….2 Euro/luna

 

                                                ____ linii x 2 Euro = _______ Euro

 

 

 

TARIFE TRAFIC TELEFONIC PRIN NODUL DE TELECOMUNICATII                                     AL OPERATORULUI TRANS TEL SERVICES SRL

 

 

 

Nr.

crt

Denumire

Pret unitar

Note

1

Convorbiri intrajudetene

(catre reteaua Romtelecom)

 

0.023 /min

 

Taxarea se va face 30 sec,

iar dupa 30 sec la 20 sec

2

Convorbiri intrajudetene

(catre alte retele de telefonie fixa)

0.0542 /min

Taxarea se va face

60 sec/60sec

3

Convorbiri interjudetene

(catre reteaua Romtelecom)

 

0.027 /min

 

Taxarea se va face 30 sec,

iar dupa 30 sec la 20 sec

4

Convorbiri interjudetene

(catre alte retele de telefonie fixa)

0.0594 /min

Taxarea se va face

60 sec/60sec

 

5

Convorbiri intrajudetene

(catre reteaua RDS)

0.027 /min

Taxarea se va face 30 sec,

iar dupa 30 sec la 20 sec

6

Convorbiri interjudetene

(catre reteaua RDS)

0.035 /min

Taxarea se va face 30 sec,

iar dupa 30 sec la 20 sec

7

Convorbiri catre reteaua mobila RDS

 

0.095 /min

Primul minut este rotunjit,iar dupa primul minut taxarea se face la 20 sec

8

Convorbiri catre retelele mobile

Orange si Vodafone

 

 

0.095 /min

 

Primul minut este rotunjit,iar dupa primul minut taxarea se face la 20 sec

9

Convorbiri catre retelele fixe

Orange si Vodafone

 

0.05 /min

Taxarea se va face 30 sec,

iar dupa 30 sec la 20 sec

10

Convorbiri catre retelele

Zapp si Cosmote

0.154 /min

Taxarea se va face

60 sec/60sec

11

Apel international catre o retea fixa  prin reteaua TTS

de la 0.044 /minut

la  0.24 /minut

(tarife valabile ptr. cele mai utilizate dest. internationale)

Primul minut este rotunjit, iar dupa primul minut taxarea se face la 6 sec

12

Apel international catre o retea mobila  prin reteaua TTS

de la 0.044 /minut

la 0.33 /minut

(tarife valabile ptr. cele mai utilizate dest. internationale)

Primul minut este rotunjit, iar dupa primul minut taxarea se face la 6 sec

 

 

 

Tarifele prezentate nu includ T.V.A.

 

 

 

         Orice serviciu nou ce urmeaza a fi implementat, va fi anuntat din timp si prezentat impreuna cu tarifele de instalare si operare. Optiunea Beneficiarului la aceste servicii se va reglementa printr-o anexa a prezentului Contract.

 

         Valoarea facturilor intocmite pe baza traficului decontabil raportat, cu valorile specificate in Anexa 1, se calculeaza la cursul de schimb LEU/EURO si/sau LEU/USD din ziua facturarii.

 

 

Am luat la cunostinta,          

 

Beneficiar                                              ___________________________________

 

 

 

ANEXA 2 la CONTRACT Nr.___/________

cu privire la cerintele minimale pentru

furnizarea serviciilor de comunicatii

 

 

1.     1.      Timpul necesar pentru inceperea furnizarii serviciului :                                 Max. 30 zile

 

 

 

1.     2.      Deranjamente raportate per linie de acces pe an :

 

      2.1 deranjamente/linie acces/an – acces indirect2                                                        Max.   0,3%

 

 

 

1.     3.      Timpul de remediere a deranjamentelor :

 

      3.1. Intervalul de remediere a 80% din deranjamente1                                                            Max.  6 ore

 

      3.2. Intervalul de remediere a 95% din deranjamentele sesizate pe liniile de acces1          Max.  8 ore

 

      3.3. Intervalul de remediere a 80% din deranjamentele de orice alt tip1,2                            Max. 24 ore

 

      3.4. Intervalul de remediere a 95% din deranjamentele de orice alt tip1,2                           Max. 48 ore

 

      3.5. Deranjamente remediate la termenul stabilit cu utilizatorul pentru servicii directe1   Min.  98 %

 

 

 

4.   Rata apelurilor nereusite :

 

       4.1. Procent din totalul apelurilor locale1,2                                                                              Max. 8 %

 

       4.2. Procent din totalul apelurilor nationale1,2,3                                                           Max. 10 %

 

 

5.   Timpul de stabilire a conexiunii :

 

       5.1. Timpul mediu de stabilire pentru convorbiri locale1,2                                                  Max.  4 sec

 

       5.2. Timpul mediu de stabilire a 95% din totalul convorbirilor locale1,2                 Max.  6 sec

 

       5.3. Timpul mediu de stabilire pentru convorbiri nationale1,2,3                               Max.  6 sec

 

       5.4. Timpul mediu pentru stabilirea a 95% din totalul convorbirilor nationale1,2,3              Max.  7,5sec

 

 

6.  Corectitudinea facturii :

 

       6.1. Procentul reclamatiilor cu privire la corectitudinea facturii                                Max.   2 %

            Am luat la cunostinta,

 

            Beneficiar
_________________________